Majątek osobisty

Jakie składniki majątku nie wchodzą do majątku wspólnego małżonków?

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

  • 1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
  • 2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
  • 3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
  • 4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
  • 5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
  • 6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
  • 7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
  • 8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
  • 9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
  • 10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Istotne jest, że do majątków osobistych mogą przynależeć jedynie te przedmioty, które zostały wyraźnie wymienione powyżej. Pozostałe składniki majątkowe wchodzą w skład majątku wspólnego. Wszelkie zaś wątpliwości dotyczące przynależności danego przedmiotu do majątków małżonków należy – według jednolitego poglądu SN – rozstrzygać na korzyść majątku wspólnego (por. uchwały z 24.7.1997 r., III CZP 26/97, OSNC 1998, Nr 1, poz. 3, z 11.9.2003 r., III CZP 52/03, OSNC 2004, Nr 11, poz. 169, z 13.3.2008 r., III CZP 9/08, OSNC 2009, Nr 4, poz. 54 i z 7.7.2016 r., III CZP 32/16, OSNC 2017, Nr 5, poz. 57 oraz post. z 16.1.2013 r., II CSK 193/12, Izba Cywilna 2014, Nr 4, s. 52).

Masz problem prawny?

Mam nadzieję, że informacje zamieszone na blogu pozwoliły Ci rozwiązać problemy prawne. Jeżeli jednak potrzebujesz bardziej szczegółowej analizy dotyczącej konkretnie Twojej sprawy to zapraszam do kontaktu.